Изследвания и Цени

ТаксиЦена/лв.
Вземане на кръв, епр., обеззаразяване5.00
Вземане на кръв, епр., обеззаразяване за лица над 65 години2.00
Обеззаразяване (микробиология, паразитология, цитология, уринен анализ и други)2.00
Вземане на единичен кръвен параметър (само ПКК, или само глюкоза, или само РТ)2.00
Такса лабораторни тестове за здравна книжка2.00
Такса за обработка и екарисаж на биопсичен материал2.00
Такса за обработка и екарисаж на цитонамазка2.00
Такса за обработка и екарисаж за антигенен тест2.00
Такса за обработка и екарисаж на PCR тест2.00
Венепункция, епр.,обеззаразяване5.00
Венепункция, епр.,обеззаразяване за лица над 65 години2.00
Обеззаразяване (микробиология,паразитология,цитология,уринен анализ)2.00
Вземане на единичен кръвен параметър2.00
Спермограма20.00
Количествено изследване на хлориди в ликвор6.00
Количествено изследване на белтък в ликвор6.00
Перитонеален разтвор7.00
Носен секрет за еозинофили5.00
От такса вземане на биологичен материал се освобождават:
Деца до 18 години0.00
Бременни0.00
Лица с ТЕЛК първа група с придружител0.00
Медицински работници0.00
Хематология
Цена/лв.
ПКК - 3 ДИФ7.00
ПКК - 5 ДИФ11.00
Скорост на утаяване на еритроцити (СУЕ)
3.00
Диференциално броене на левкоцити - микроскопски5.50
Ретикулоцити
4.50
Морфология на еритроцити – Мануално
5.50
Алкални хемоглобини36.00
Коагулация
Цена/лв.
Протромбиново време (PT u INR)
5.00
aPTT
5.00
Тромбиново време (TT)5.00
Време кървене
2.50
Време съсирване
2.50
Фактор VIII
40.00
Protein C
40.00
Free Protein S
40.00
Фибриноген (Ф-ген)
5.00
Д-димер, D-dimer
27.00
Биохимия
Цена/лв.
Глюкоза (Кръвна захар)
4.50
Гликиран хемоглобин (HBA1c)
16.00
Глюкозо-толерантен тест( 3-кратен)
11.00
Креатинин
4.50
Урея
4.50
Пикочна киселина
5.00
Холестерол
4.50
HDL-холестерол
4.50
LDL- холестерол
4.50
VLDL – холестерол
4.50
Триглицериди
4.50
Липиден профил (Холестерол,Триглицериди, HDL, LDL)
12.00
Общ билирубин
3.00
КЗП триратен
7.00
Директен билирубин
3,50
Индиректен билирубин3.50
Общ белтък
4.00
Албумин
4.00
ACAT
4.50
АЛАТ
4.50
ГГТ
4.50
АФ (Алкална фосфатаза)
4.50
Кисела фосфатаза
4.00
Холинестераза8.00
ЛДХ
4,50
КК/КФК (Креатинкиназа, Креатинфосфокиназа)
5.50
CK-MB (Креатинкиназа МВ-фракция)
6.50
Амилаза, АМS 
5,50
Лип(Липаза), LPS(Lipase)
6.00
Diaminooxidase (DAO)70,00
Желязо, Fe 
5,50
Желязосвързващ капацитет ( ЖСК)
8,00
TSAT18,00
Трансферин
22.00
Феритин
22.00
Тропонин
35.00
Lp (a)
8.00
Apo AI
8.00
Apo B
8.00
Хидроген карбонат (HCO3)
22.00
Cystatin C/ Цистатин С
38,00
Целуроплазмин
38,00
Протеинограма
52.00
Миоглобин
38,00
Алфа-1-антитрипсин
38,00
Алфа-2-мароглобулин
21.00
Зонулин65.00
Хистамин55.00
Електролити
Цена/лв.
K(Калий)
5.00
Na(Натрий)
5.00
Ca(Калций)
5.50
Хлориди 
5.00
Йонизиран калций
5.50
Неорганичен фосфор
5.50
Магнезий
7.00
Калий,Натрий,Хлориди13.00
МикроелементиЦена/лв.
Cu Мед- серум
27.00
Zn Цинк серум
27.00
Селен27.00
Литий45,00
Урина
Цена/лв.
Белтък
4.00
Креатинин
4.50
Микроалбумин
17,00
Калций
4.00
Фосфор
4.00
Магнезий
4.00
Глюкоза
4.00
Урея
4.00
Калий
4.50
Натрий
4.50
Миоглобин в урина
32.00
Кетони
3.50
Уреен клирънс
8,00
Креатининов клирънс
8.00
Клирънс на пикочна киселина
9.00
Цитрат
44,00
Амилаза5.00
Оксалат
44,00
Наркотични вещества
30.00
Урина седимент
3.50
Урина ОХИ
3.50
Хормони
Цена/лв.
TSH (Tиреоидея-стимулиращ хормон)
19.00
fT3 (Свободен трийодтиронин)
19.00
fT4 (Свободен тироксин)
19.00
TSH – рецептурни антитела
43,00
TSH+FT 3+FT 4
40.00
TAT(анти-тиреоглобулинови антитела TG)
19.00
МАТ(анти-микрозомални антитела TPO)
19.00
Тиреоглабулин
36.00
Паратхормон
30.00
Остеокалцин
27.00
Калцитонин
34.00
Copeptin
67.00
ACTH
22.00
Кортизол
22.00
Пролактин
19.00
LH
19.00
FSH
19.00
Естрадиол
19.00
Прогестерон
19.00
Тестостерон
19.00
DHEA-S
22.00
17-алфа- ОН- прогестерон
26.00
4-андростендион
26.00
Total B-HCG
22.00
Инсулин
20.00
ОГТТ - двукратен инсулин (0,120 мин)34.00
ОГТТ - трикратен инсулин (0,60,120 мин)48.00
Лептин
162.00
Ренин
85.00
Алдостерон
85.00
Серотонин в урина
85.00
Серотонин
85.00
С- пептид
35.00
HOMA индекс
23.00
Соматотропен хормон
28.00
AMH (анти мюлеров хормон)
58.00
Секс Хормон Свързващ Протеин (SHBG)
18.00
Catecholamines (Plasma)- Adrenaline, Noradrenaline, Dopamine
185.00
Метанефрин и нометанефрин в урина
135.00
Свободен норметанефрин, свободен метанефрин
135.00
Angiotesin Converting Enzyme
58.00
Chromagranin A
22.00
Vanillylmandelic acid (VMA)
100.00
5-HIAA (5-Hydroxyindoleacetic acid)
105.00
5-HIAA (5-Hydroxyindoleacetic acid)
105.00
IGF1 (инсулинов растеж фактор 1)
47.00
Гастрин
82.00
Еритропоетин
38.00
sFlt-1/PlGF
135.00
Free HCG27.00
Туморни маркери
Цена/лв.
Total PSA
22.00
Free PSA
24.00
FPSA/ TPSA ratio
40.00
CA 125
22.00
Ca 15-3
22.00
HE4
70.00
ROMA index
80.00
CA 19-9
22.00
CA 72-4
30.00
CEA
22.00
CYfra 21-1
30.00
SCC
38.00
AFP
25.00
NSE
30.00
Бета 2 микроглобулин38.00
Beta crosslaps серум
22.00
BTAstat
63.00
M2-PK (фецес)
48.00
CA 50
79.00
ProGRP
58.00
Тимидинкиназа/Thymidine kinase
79.00
Имунология
Цена/лв.
CRP
12.00
Високочувствителен CRP
22.00
ANA скрининг
30,00
ANA профил
120,00
IgA
17,00
IgM
17,00
IgG
17,00
IgE22,00
C3 комплемент
22.00
С4 комплемент
22.00
ECP/Еозинофилен катионен протеин
28,00
GAD 65 антитела
60.00
IA-2 антитела
60.00
IAA – антитела
40.00
ZnT – 8 антитела
95,00
AST
15,00
Waler Rose/ RF
15,00
Procalcitonin
37.00
HLA-B27
35.00
Антихистонови антитела
30,00
Anticentromere Antibody
40,00
ИНТЕРЛЕВКИН 6 / IL-6
45,00
Антимитохондриални антитела
32.00
Aнтиспермални антитела
58,00
NK- клетки
105.00
Т- клетъчен статус
155.00
Анти CCP
39.00
Anti-Jo-1
32.00
Anti-LC 1
56.00
Anti-LKM (Liver kidney misrosome)
36.00
Anti- SLA/LP
56.00
Anti – tTG IgA
39.00
Анти-неурофилни цитоплазмени антитела
65,00
Aнтигладкомускулни антитела
45,00
Антитела за цьолиакия
102.00
Aнти-париеталноклетъчни
40,00
Anti DGP (Anti Deamidated Gliadin Peptide)
52.00
Endomysium IgA /анти-едомизиум/
42.00
Аквапорин 4 антитела
62.00
Anti-Acetylcholine receptor
80,00
ASCA
55,00
Леки вериги
255.00
Непоносимост към храни (МАЛЪК)- 24 храни165.00
Непоносимост към храни (ОПТИМАЛЕН)- 44 храни210.00
Непоносимост към храни (ВЕГЕТАРИАНЦИ)- 40 храни230.00
Хранителна непоносимост (287 храни)350.00
Хаптоглобин22.00
Имунохематология
Цена/лв.
Кръвна група и RH
19.00
Алоеритроантитела
45.00
Изследване за еритроантитела (ало- и авто-антитела)60.00
Изследване за алоеритроантитела (вкл.Rh), чрез индиректен антиглобулинов (Coombs), ензимен и аглутинационен метод45.00
Определяне на антигените С, с, Е, е, Rhesus и Kell45.00
Определяне на слаб D-антиген по индиректен тест на Coombs45.00
Определяне имуноглобулинова характеристика на автоеритроантителата чрез директен диференциран тест на Coombs45.00
Определяне титър и специфичност на антиеритроцитни антитела50.00
Директен тест на Coombs35.00
Определяне на студови аглутинини и студови антитела20.00
Изследване за секреторство40.00
Определяне титър на анти-А и анти-В антителата (АВО-несъвместимост майка/плод)40.00
Изследване за автоеритроантитела (вкл.Rh), чрез директен антиглобулинов (Coombs), ензимен и аглутинационен метод40.00
Витамини и медикаменти
Цена/лв.
Фолиева киселина
28.00
Витамин В 12
28.00
25- ОН Витамин D
32.00
Хомоцистеин
37.00
Витамин E/Vitamin E
67.00
Витамин A/Vitamin A
67.00
Витамин B1 (тиамин)
78.00
Витамин В2 (рибофлавин)
78.00
Витамин В6 (пиридоксин)
78.00
NT pro-BNP
45.00
ТоксикологияЦена/лв.
Арсеник (урина)
85.00
Арсеник
30.00
Бадемена киселина в урина
50,00
ДАЛК (делта-аминоволеинова киселина) в урина
40.00
Живак
48.00
Кадмий в серум
45.00
Кадмий в урина
50.00
Манган
45.00
Никел
48.00
Олово
30,00
Фенилгликолоксалова киселина в урина
29.00
фенол плазмени нива
29.00
Фенол в урина
29.00
Хром (пълна кръв)
57.00
Хром(урина)
57.00
MET/ methamphetamine
8.00
Кодеин
8.00
Тест за алкохол в серум- Ethanol UV test
27.00
Тест за никотин в урина
16.00
АЛЕРГОЛОГИЯЦена/лв.
Хранителен панел - 20 алергена99.00
Хранителен панел - 33 алергена140.00
Инхалаторен панел - 20 алергена99.00
Инхалаторен панел - 30 алергена150.00
Комбиниран панел - 27 алергена99.00
Комбиниран панел - 54 алергена170.00
Паразитология
Цена/лв.
Паразитологично изследване за детска градина/ здравна книжка (включва чревни протозои, чревни хелминти, перианален отпечатък за ентеробиоза)
15.00
Токсоплазмоза IgA
36.00
Токсоплазмоза IgM
22.00
Токсоплазмоза IgG
22.00
Ехинококоза IgG
40,00
Трихинелоза IgG
25.00
Лаймска болест(anti Borrelia burgdorferi IgM)
29.00
Лаймска болест( anti Borrelia burgdorferi IgG)
29.00
Фасциолоза /Fasciola hepatica (фецес)
33.00
Бластоцистоза / Blastocystis hominis (фецес)
18.00
Бабезиоза / Babesia bigemina (фецес)
30,00
Трихоцефалоза / Trichocephalus trichiurus (фецес)
18.00
Ламблиоза / Lamblia intestinalis (фецес)
28,00
Говежда тения / Taenia saginata (фецес)
18.00
Свинска тения / Taenia solium (фецес)
18.00
Чревна шистозомоза (фецес)
22.00
Schistosoma Heamatobium (серумна проба)
43,00
Урегенитална шистозомоза (урина)
22.00
Hymenolepis nana ("тения джудже") (фецес)
18.00
Хименолепис диминута / Hymenolepis diminuta (фецес)
18.00
Рибна тения / Diphyllobothrium latum (фецес)
18.00
Трихостронгилус (фецес)
18.00
Перианален отпечатък за ентеробиоза7.00
Фекална проба за чревни хелминти и чревни протозои15.00
Микробиология
Цена/лв.
Урина за урокултура
16.00
Храчка
25.00
Гърлен и назофарингеален секрет45.00
Секрети:
Цена/лв.
(очен, гърлен, носен, ушен, раневи, уретрален, вагинален, цервикален, еякулат)27.00
Еякулат пълно изследване (вкл. Микроскопски препарат и посявка за оценка на възпакителна р-я, наличие на бактерии и гъбички, Трихомонас, Микоплазма и Уреаплазма, Хламидия, Антибиограма при изолиране на бактериален/микотичен причинител)
70.00
Комплексно изследване на женска полова система (вкл. Микроскопски препарат и посявка от заден свод и цервикс за оценка на възпалителна р-я, наличие на бактерии и гъбички, Трихомонас, Микоплазма и Уреаплазма, Хламидия, Антибиограма при изолиране на бактериален/микотичен причинител
70.00
Скарлатина - бърз тест15.00
Мляко
27,00
Микограма
15.00
Влагалище-ПРЕПАРАТ
4.50
Влагалищна чистота
5.00
Гонорея-микроскопски тест
4.50
Микробиологична посявка за гонорея
15.00
Културално изследване за Trichomonas vaginalis
18,00
MICOPLAZMA PLUS
48.00
MICOPLAZMA PLUS-ЕЯКУЛАТ
48.00
Фецес
18.00
Фецес за Йерсиния
27.00
Фецес за Rota virus
25.00
Сифилис скрининг
9.00
Сифилис TPHA
15.00
Chlamidia Trahomatis IgA
19.00
Chlamidia Trahomatis IgM
19.00
Chlamydia Trahomatis IgG
19.00
Chlamydia Trahomatis Аg
28.00
Chlamydia psittaci IgA
60.00
Chlamydia psittaci IgG
60.00
Chlamydia psittaci IgM
60.00
Chlamidia pneumonia IgA
22.00
Chlamidia pneumonia IgM
22.00
Chlamidia pneumonia IgG
22.00
Mycoplasma pneumoniae IgA
22.00
Mycoplasma pneumoniae IgG
22.00
Mycoplasma pneumoniae IgM
22.00
Mycoplasma pneumoniae IgA, IgM, IgG
50.00
Tуберкулоза
28.00
Т-SPOT
155.00
Treponema pallidum IgM
27.00
Treponema pallidum WB IgM/IgG
47.00
Микоплазма и уреаплазма
43.00
Микроскопско и културелно изследване за дерматомикози
35.00
МИКРОСКОПСКО И КУЛТУРЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ОНИХОМИКОЗИ
35.00
Серологично изследване за Фелиноза (болест на котешкото одраскване) – Bartonella henselae IgG
35.00
Серологично изследване за Фелиноза (болест на котешкото одраскване) – Bartonella henselae IgM
35.00
Серологично изследване за токсокароза /LMV/ – Ларва мигранс
30.00
Yersinia enterocolitica IgA / IgG
28.00
Yersinia enterocolitica IgG
25.00
Бърз тест за откриване на Кампилобактер във фецес
20.00
Туларемия
37.00
Leptospirosis
28.00
Бруцелоза / Br. Capt
52.00
Neisseria meningitidis
22.00
Листериоза IgG; IgM
37.00
Генетични изледванияЦена/лв.
Генетични тестове за тромбофилия
155.00
Изследване на ITGA2- интегрин (a2), мутация ITGA2: 807 C/T
45.00
Изследване на ITGB3- интегрин (b3),мутация 1565 T/C
45.00
Изследване на Фактор I ( b фибриноген), мутация -455 G/À
45.00
Изследване на Фактор V Лайден ,мутация R506Q
45.00
Изследване на Фактор VII, мутация 10976 G/A
45.00
Изследване на Фактор XIII,мутация 103 G/T
45.00
Изследване на Фактор II (Протромбин) мутация 20210G/A
45.00
Инхибитор на плазминогеновия активатор - PAI 5G/4G
45.00
MTHFR – мутация 677 C>T
45.00
MTHFR- мутация 1298 A>C
45.00
MTR-мутация 2756 A>G
45.00
MTRR- мутация 66 A>G
45.00
Генотипизиране за чувствителност към сипонимод
210.00
VeryREF Gold
1255.00
КАРИОТИП
255.00
Вирусология
Цена/лв.
Спин (HIV 1/2)
20,00
Хепатит А (anti – HAV total)
22.00
Хепатит Е (anti – HEV IgM)
36.00
Хепатит Е (anti – HEV IgG)
36.00
HBeAg
33,00
Хепатит В (HBsAg)
20,00
Anti-HbsAg
29,00
Anti-Hbc IgM
29,00
Anti-Hbc total
29,00
Хепатит С (anti-HCV antibodies)
22.00
Хепатит D (anti – HDV total)
29,00
Хепатит D (anti – HDV IgM)
22.00
Рубеола (Rubeolla IgM)
29.00
Рубеола (Rubeolla IgG)
29.00
Варицела зостер (Varicella zoster IgM)
29.00
Варицела зостер (Varicella zoster IgG)
29.00
Цитомегаловирус(CMV IgM)
29.00
Цитомегаловирус (CMV IgG)
29.00
Инфекциозна мононуклеоза (EBV VCA IgM)
27.00
Инфекциозна мононуклеоза (EBV VCA IgG)
27.00
EBV EBNA IgG
30.00
EBV EA IgM
19.00
EBV EA IgG
23.00
Хеликобактер пилори Anti-H pylori IgG
20.00
Хеликобактер пилори (фецес) H pylori antigen
35.00
Херпес симплекс тип 1 IgM (HSV1)
29.00
Херпес симплекс тип 1 IgG (HSV1)
29.00
Херпес симплекс тип 2 IgM (HSV2)
29.00
Херпес симплекс тип 2 IgG (HSV2)
29.00
Херпес зостер IgG / Varicella zoster IgG
27.00
Херпес зостер IgM / Varicella zoster IgM
27.00
Паротит (заушка) anti-Mumps IgG
37.00
Паротит (заушка) anti-Mumps IgM
37.00
Морбили IgG
37.00
Морбили IgM
37.00
Грип А (Influenza A)25.00
Грип Б (Influenza B)25.00
Грип А + Б (Influenza A+B)25.00
Ротавируси и аденовируси
25.00
Бърз антигенен тест за COVID-19
25,00
Количествен тест за определяне на вирус-неутрализиращи антитела срещу COVID-19
40.00
Други специализирани изследвания Цена/лв.
Течно-базирана цитология 42.00
Други изследвания
Цена/лв.
Окултна кръв
10.00
Пакет „Здравна книжка“ – паразитология и микробиология
15.00
Пакет ''Детска градина'' 1 (пълен) - ПКК,СУЕ,Урина (ОХИ,седимент),микробиол на фецес и перианален отпечатък + фекална проба за чревни протозои и хелминти, Сифилис на родител
30.00
Пакет ''Детска градина'' 2 - ПКК,СУЕ,Урина (ОХИ,седимент),микробиол на фецес и перианален отпечатък + фекална проба за чревни протозои и хелминти
28.00
Поставяне на подкожна инжекция10.00
Венозна Инжекция15.00
Мускулна Инжекция12.00
Поставяне на абокат28.00
Материал от генитална система N. gonorrhoeae, Streptococcus (Haemophilus), Staphylococcus, Gardnerella, Enterobacteriaceae и др, Грам (—), Гъбички (C. albicans) и др.28.00
Trichomonas vaginalis20.00
Chlamydia trachomatis - директен тест20.00
MYCOPLAZMA PLUS- Еякулат (стандартна посявка, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, вкл. антибиограма, трихомони и кандида)55.00
MYCOPLAZMA PLUS (стандартна посявка, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, вкл. антибиограма, трихомони и кандида)55.00
Neisseria gonorrhoeae PCR35.00
Neisseria meningitidis PCR78.00
Trichomonas vaginalis PCR50.00
Yersinia enterocolitica IgG25.00
Yersinia enterocolitica IgA25.00
PCR диагностика Цена/лв.
Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID -19(PCR)
90.00
Витамини и медикаментиЦена/лв.
Фолиева киселина26.00
Витамин В 1226.00
25- ОН Витамин D28.00
Хомоцистеин37.00
Витамин E/Vitamin E67.00
Витамин A/Vitamin A67.00
Витамин B1 (тиамин)78.00
Витамин В2 (рибофлавин)78.00
Витамин В6 (пиридоксин)78.00
NT pro-BNP45.00
ПаталогияЦена/лв.
Цитонамазка25.00
Хистология69.00
Течна цитология42.00
Риноцитограма5.00
Секрет от млечна жлеза35.00
Секрет от рана35.00
Синовиална течност35.00
Хистопатологично изследване65.00